SPECIFICATIONS
 
 가압/클램핑 ▼
- 작업장치 고정
- 잭킹
- 클림핑
- 볼트고정, 토크렌트 등 공구용

 

 압력 테스트 ▼
- 게이지, 밸브, 튜브, 피팅류 등
- 밴딩
- 누수

 

 연구분야 ▼

- 석유 정제
- 액체 색층 분석
- 마그마 시뮬레이션
- 부식제

     
 공정 ▼

- 고임계 유체 추출
- 음식 보전
- 물의 탈이온화

 

 유압 실린더 작동 ▼

- 밸브개폐
- 죔 조절
- 의료용
- 마찰조절
 

 

 케미컬 정량 투입 및 인젝션 ▼

- 가스 파이프 라인
- 펌프 제지 점도 조절
- 성형제작
 

 
1/3 마력
NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
M,MDTV,MDSTV 5 42 35 11
M,MS 7 60 47 8
12 105 85 4.5
M,MS,MCPV,29723 21 180 147 2.8
36 300 250 1.6
71 600 500 0.8
110 950 750 0.55
M,MS 188 1600 1310 0.33
 

3/4 마력

NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
4B 14 103 95 8.5
21 159 145 5.7
25 186 170 5.2
30 221 200 4.2
37 262 250 3.5
55 414 380 2.2
75 538 520 1.6
100 731 700 1.2
150 1034 1000 0.8
 

1.5 마력

NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
DSTV 1.5 17 10 97
ATV,DTV 4 48 25 35
AW, DF, ASF,
DSF,DSTV
B10 110 70 19
B15 165 100 12
25 276 170 7.8
35 393 240 5
60 676 410 3
100 1138 700 1.8
150 1379 1000 1.2
HF, DHF, HSF,
DSHF
150 1379 1000 1.2
225 2069 1500 0.7
300 3448 2050 0.6
HF 450      
 

2 & 2.2 마력

NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
AW, DF, ASF,
DSF, DSTV
B22 221 150 14
B32 331 220 9
52 552 350 5.8
72 758 500 3.8
122 1310 850 2.2
HF, DHF, HSF,
DSHF, DXHF,
DSXHF
202 2275 1400 1.3
302 3448 2100 0.9
452 4827 3100 0.55
602 5171 4100 0.45
DXHF, DSXHF,
DSXHW
683 4827 4700 0.43
903 5171 5000 0.33
1373 6895 6800 0.18
AFD, DFD, ASFD,
DSFD
B60 448 430 5
 
6 마력
NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
GWD, GSFD, DGDF,
DGSFD, DGSTVD
12 124 80 90
GW, DGF, GSF,
DGSF, DGSTV
35 302 240 35
60 517 420 20
100 850 700 12
 
10 마력
NO.Series 최대압력
kg/cm2
상용압력
kg/cm2
토출량
L/min
D14STD, D14DFD 125 1125 870 14
315 2835 2200 5.5

 

첨부파일 다운로드 ▼